xhamiambret.com Blog

3 Shtyllat e adhurimit

Shtyllat e adhurimit Adhurimi ka tre shtylla, ato janë: 1- Dashuria. 2- Frika. 3- Shpresa. Ndërsa disa dijetarë të tjerë kanë thënë se ato janë...

Si ti fshishë gabimet e tuaja.

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem thotë: “A doni t’ju tregoj se me çfarë Allahu do t’i fshinë gabimet tuaja, dhe me të ua ngritë gradat....

6 Shenjat e zemrës së sëmurë.

Mëkat pas mëkati vdes zemra… Për këtë kur iu është thënë Seid b Musejeb (Allahu e mëshiroftë):se Abdulmelik b Mervan ka thënë: “Kam ardhë me...