Kurani dhe mirësia e leximit të tij.

0
757

Kurani dhe mirësia e leximit të tij.

Profeti (paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë:
”Shtëpia në të cilën lexohet Kurani, dallon dhe shikohet për ata që janë në qiell, siç dallojnë dhe shikohen yjet, për banorët e tokës”
Silsile Sahiha 3112

Dhe ka thënë:
”Jepju leximit të Kuranit, sepse ai do të jetë për ty dritë (nur) në tokë dhe zahire (furnizim) në qiell”
Sahihut Tergib 1422

Subscribe