4 mënyra se si të shtosh diturinë

0
1693

Shejhu dhe muhadithi Abdulmuhsin El-Abadi (Allahu e ruajttë!) ka thënë: Prej mjeteve më të rëndësishme për arritjen/përvetsimin e dijes së dobishme është:

-Mbushja e kohës me mësim dhe mësimdhënie.

-Vazhdimësia në përsëritjen e dijes.

-Leximi sa më shumë i librave të dobishëm.

-Shkrimi i dobive që has gjatë leximit të tyre. E në veçanti gjatë leximit të librave të mëdhenj (me shumë vëllime) ku nuk mund t’i mundësohet personit leximi i tyre herë tjetër.

“El-Feuaid El-Munteka min Fet’h El-Barij’
Unejs Sheme

Subscribe