www.xhamiambret.com

largesia

Hajduti dhe fazani

Në një kohë më para, er-Rasibi, një governator i Irakut ishte duke ngrënë me një grup të miqve të tij. Ndër to me te ishte...