xhamiambret.com Blog

shpjegimi i endrrave

Rrënjët e mëkateve janë tre:

Rrënjët e mëkatit “Rrënjët e mëkateve janë tre: Ibn Kajjimi -Allahu e mëshiroftë- ka thënë: “Rrënjët e mëkateve janë tre: Mendjemadhësia: Ajo e ka nxitur...

kuran

Mënyrat e braktisjes së Kur’anit!

Ibn Kajjimi -Allahu e mëshiroftë- thotë: Braktisja e Kur’anit është disa llojesh: Mosdëgjimi dhe mosbesimi i tij. Braktisja e të punuarit me të, mosmarrja në...

teshehud

Amaneti më i madh

Njëshmëria e Allahut, teuhidi është urdhëresa e parë që përmend Allahu në Kuran: “O njerëz! Adhuroni Zotin Tuaj, i Cili ju ka krijuar ju dhe...

mekatet

Duaja është ilaç.

Dua’ja është prej ilaçeve më të dobishme. Ajo parandalon fatkeqësitë, i mënjanon dhe i lehtëson në rast se ato ndodhin. Dua’ja është arma e muslimanit....

dua

Këmbëngulja në Dua

Këmbëngulja në Dua’ është një ndër ilaçet më frytëdhënëse. Transmetohet nga Ebu Hurejre se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Allahu zemërohet me...