www.xhamiambret.com

PROFETET

Disa prej Melaikeve

Besojmë në melaiket e Allahut dhe ato janë ashtu siç thotë Allahu i Lartësuar: “E ata thanë: “I Gjithëmëshirshmi ka fëmijë!” Larg saj qoftë madhëria...

teuhidi

Teuhid dhe sociologji

Teuhid dhe sociologji nga Ibn Tejmijeh – Allahu e mëshiroftë. Thotë Ibn Tejmije:“Sa më i nënshtruar të jetë robi ndaj Allahut, sa më nevojtar të...

kaba

Porosi për devotshmëri!

Vërtet Zoti yt e di atë që fsheh në zemrën tënde, atë që e shfaq me gjuhën tënde dhe është Vëshguesi i të gjitha punëve...

embrion

Krijimi i njeriut në Kuran

“ Me të vërtetë, Ne e kemi krijuar njeriun prej palcës së baltës, e pastaj, e bëmë atë pikë fare dhe e vumë në një...