www.xhamiambret.com

PROFETET

Disa prej Melaikeve

Besojmë në melaiket e Allahut dhe ato janë ashtu siç thotë Allahu i Lartësuar: “E ata thanë: “I Gjithëmëshirshmi ka fëmijë!” Larg saj qoftë madhëria...

teuhidi

Teuhid dhe sociologji

Teuhid dhe sociologji nga Ibn Tejmijeh – Allahu e mëshiroftë. Thotë Ibn Tejmije:“Sa më i nënshtruar të jetë robi ndaj Allahut, sa më nevojtar të...