7 Pika për ta mposhtur epshin.

Read more

Ibn Xheuzi na tregon 7 pika per ta mposhtur epshin. 1. Te menduarit se Allahu nuk te ka kriju per kete pune, po per dicka tjeter. 2.Mendo o njeri i ngrat, sa begati dhe sa vlera i ka humb njeri per shkak te pasimit te epshit. Mendo Iblisin cka ka humb. Ai i vetmi prej…

Duaja para mardhënieve intime!

Read more

Duaja para mardhënieve intime! Një ndër qëllimet më fisnike të marrëdhënieve seksuale është sjellja në jetë e një pasardhësi të drejtë. Prandaj, është me rëndësi që bashkëshortët t’i luten Allahut që ta largojë shejtanin nga pasardhësi i tyre. Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i Dërguari i Allahut alejhi selam ka…

Përse është i ndaluar duhani në Islam?

Read more

Pyetje:Për çfarë shkaku është e ndaluar pirja e duhanit? Përgjigje:-Duhani është ndaluar për shkak se shkakton dëm shëndetit, ndodh që edrogon njeriun, por ndoshta edhe ja humb vetëdijen, por esenca e ndalimit ështëpër shkak se shkakton dëm, ndërsa pejgamberi salallahu alejhi ve selem thotë: “Nuk lejohet t’i bësh dëm vetes, e as dikujt tjetër”[1], që…

10 Veprat e detyrueshme në namaz.

Read more

Veprimet e detyruara (farze) të namazit Në mënyrë që namazi të jetë i vlefshëm, forma e faljes duhet të jetë në përputhje me rregullat e caktuara në ligjin islam. Këto rregulla janë: 1- Qëllimi (nijeti) Allahu i Madhëruar thotë: “Ne nuk i urdhëruam ata me gjë tjetër, përveç që të adhuronin Allahun me një adhurim…

  • Published in NAMAZI

Si të ndërtosh një shtëpi në Xhennet?

Read more

Namazet sunnete të forta janë: dy para sabahut, katër para drekës dhe dy pas saj, dy pas akshamit dhe dy pas jacisë. Të gjitha këto bëjnë dymbëdhjetë, prandaj Muhammedi, salallahu alejhi ue selam, tha: “Ai që fal dymbëdhjetë rekate vullnetarisht (jashtë farzeve) brenda një dite dhe një nate, Allahu do t’i ndërtoj atij një shtëpi…