www.xhamiambret.com

mesime

Sunetet e namazit të Ylesë

Gjykimi i tyre Sunetet para farzit të ylesë janë pjesë e suneteve të pëlqyeshme dhe nuk ka ndonjë argument që të tregojë për obligimin e...