www.xhamiambret.com

nata e kadrit

5 veprat që trondisin besimin

1-Prej llojeve të braktisjes së fesë me anë të të besuarit, është ajo që njeriu beson në zemrën e tij edhe nëse ai nuk e...

librari

6 bazat e besimit islam

Ato janë gjashtë parime bazë: Besimi në Allahun, engjëjt, Librat, Profetët, në Ditën e Fundit dhe besimi në Kada dhe Kader (caktimin e Allahut). Parathënie:...

namazi ne xhami

Sunetet e namazit te Sabahut

SUNETET E NAMAZIT TË SABAHUT 1- Gjykimi i tyre. 2- Rregullat dhe mirësia e tyre. 3- Falja e tyre shkurt. 4- Suret që këndohen në...