www.xhamiambret.com

mesime

Sunetet e namazit të Ylesë

Gjykimi i tyre Sunetet para farzit të ylesë janë pjesë e suneteve të pëlqyeshme dhe nuk ka ndonjë argument që të tregojë për obligimin e...

univers

Përse Zoti e krijoi eklipsin?

Urtësitë e Allahut në eklips “ Ne do t’u tregojmë atyre shenjat Tona në hapësirat tokësore e qiellore, si dhe në vetvete, derisa t’u bëhet...