www.xhamiambret.com

nena

Të drejtat ndaj prindërve

Sado vështirësi që të hasësh në shërbim të babait dhe nënës tënde, përsëri të drejtat e tyre ndaj teje kanë për të qenë shumë,  shumë...

zjarri

Imoraliteti është mëkat i madh

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Dhe mos iu afroni zinasë (imoralitetit) sepse ajo është vepër e shëmtuar dhe rrugë e keqe”. (Isra, 32)” Po ashtu...