www.xhamiambret.com

djali

Ruhuni nga këto pesë dukuri!

Transmetohet se Abdullah Ibn Umer Bin Hatabi ka thënë: “Isha ndër dhjetë muhaxhirët, kur erdhi i Dërguari i Allahut përpara nesh dhe na tha: “O...

PROFETET

Disa prej Melaikeve

Besojmë në melaiket e Allahut dhe ato janë ashtu siç thotë Allahu i Lartësuar: “E ata thanë: “I Gjithëmëshirshmi ka fëmijë!” Larg saj qoftë madhëria...