Thirrësi në rrugë të Allahut

0
281

Sheikh Muhamed ibën Salih El Uthejmin Allahu e mëshiroftë thotë:
Është obligim për thirrësin për tek Allahut që të jetë praktikues i mirëfilltë në atë që thërret.

Është marrëzi e madhe për at që thërret në të vërtetën dhe e kundërshton atë.

E nëse është thirrës në të kotën, atëherë marrëzia është edhe më e madhe.

Ngase thërret njerëzit në të kotën dhe të keqën.

Pa dyshim se gjendja e thirrësit që kundërshton thirrjen e tij ndikon në rezultatet e thirrjes së tij, që ajo thirrje mos të pranohet nga njerëzit.

Ngase njerëzit e shikojnë thirrësin me sy tjetër, jo me at që i shikojnë njerëzit e rëndomtë.

“Teavun Ed Duat ve etheruhu fil Muxhteme’u” (fq 11-12)
Unejs Murati-Daku

Subscribe