8 këshilla nga Omer ibn Hattab.

0
979

Omer ibn Hattabi [radijall-llahu anhu] thotë:

1 “All-llahu ju ka sjellur shembuj dhe fjali për tua ngjallur zemrat, sepse zemrat janë të vdekura në gjoks përderisa nuk i ngjallë All-llahu.

2 Ai që di ndonjë gjë, le të përfiton prej sajë.

3 Drejtësia ka shenja dhe përgëzime.

4 Shenjat e drejtësisë janë turpi, bujaria, butësia dhe lehtësia, kurse prej përgëzimeve është mëshira.

5 All-llahu [subhanehu ve teala] çdo çështjeje i ka caktuar derë, secilës derë i ka lehtësuar çelës.

6 Dera e drejtësisë është mësimarja, kurse çelësi është zuhdi.

7 Mësimarje është përmendja e vdekjes dhe përgaditja duke dhënë pasurinë.

8 Kurse zuhdi është marja e të vërtetës nga secili, para të cilit është e vërteta, të mjaftohet me gjërat e mjaftueshme, sepse atij që si mjaftojnë gjërat e mjaftueshme, si mjafton asgjë…”.