11 shenjat e lumturisë.

0
1514

1- Të jetë asket në këtë botë dhe të ketë për qëllim botën tjetër.

2- Synimi i tij të jetë adhurimi dhe leximi i Kuranit.

3- Të fletë pak për atë që nuk ka nevojë për të.

4- Të jetë i rregullt në pesë kohët e namazit.

5- Të ketë frikë Allahun ndaj haramit qoftë i madh apo i vogël.

6- Të jetë i shoqëruar me të mirët.

7- Të jetë i përulur e jo mendjemadh.

8- Të jetë dorëlëshuar dhe bujar.

9- Të jetë i mëshirshëm me krijesat e Allahut të Lartësuar.

10- Të jetë i dobishëm për krijesat.

11- Të jetë nga ata që përmendin shumë vdekje