Si të largon brengat e pikëllimet

0
197

Rregullat si duhet të sillesh gjatë vështirësive

Rregulli i parë: Nuk je i vetëm (çdo kush prej njerëzve sprovohet).

Rregulli i dytë: Çdo gjë që Allahu i Madhëruar ka caktuar për ty, ajo përmban urtësi. E mësove apo jo atë.

Rregulli i tretë: Ai që të bën dobi dhe ta largon të keqen është vetëm Allahu i Madhëruar. Prandaj mos e lidh zemrën me askënd tjetër.

Rregulli i katërt: Ajo që të ka goditur patjetër që do të ndodhte (do të godiste), ngase patjetër që caktimi i Allahut të Madhëruar do të përmbushet.

Rregulli i pestë: Njihe realitetin e dynjasë që të rehatohesh.

Rregulli i gjashtë: Përherë kij mendim të mirë për Zotin tënd, ngase mendimi i mirë është teuhid.

Rregulli i shtatë: Atë që Allahu ka zgjedhur për ty është më e mirë se sa ajo që ti zgjedh apo dëshiron për veten tënde.

Rregulli i tetë: Çdoherë që shtohen sprovat, rrugëdalja prej tyre është shumë pranë. Ngase me vështirësinë është dhe lehtësimi.

Rregulli i nëntë: Mos e lodh veten sesi do vij rrugëzgjidhja nga sprova e madhe që gjendesh, sepse kur Allahu e dëshiron diçka, i lehtëson shkaqet në mënyrë të paimagjinueshme për ty.
Rregulli i dhjetë: Mos iu nda lutjes drejtuar Atij, në Dorën e të Cilit janë çelësat e rrugëdaljes. Ngase lutja është adhurim.

Unejs Sheme