Si duhet te ndahet mishi i kurbanit?

0
240
Si shpërndahet mishi i kurbanit?
”Mishi i kurbanit mund të ndalet i tëri për vete, ngase qëllimi është të theret dhe të derdhet gjaku për hir të Allahut, mirëpo shpërndarja e tij është më e preferuar, prandaj një pjesë ndahet për të varfrit, pjesa tjetër për fqinjët dhe pjesa e mbetur për familjen.”
Shejkh Salih Alu Shejkh, Allahu e ruajte
Si ndahet mishi i kurbanit?
Një pjesë e mban për vete, një pjesë ia dhuron të afërmëve e komshinjve të tij dhe një pjesë e jep sadaka.
Shejh Abdulaziz bin Baz
Allahu e mëshiroftë
Kushtet e kurbanit
Si ndahet mishi i kurbanit?
Njeriu han prej tij, i jep sadakë prej tij fukarave, dhe iu jep prej tij të pasurve, me qëllim afrimin dhe shtimin e dashurisë, ashtu që mblidhen tri çështje të synuara sheriatike në kurban:
E para: të kënaqurit me nimetet e Allahut, kjo me ngrënien prej kurbanit.
E dyta: të shpresuarit e shpërblimit të Allahut, kjo me sadakanë prej tij.
E treta: vizita e robërve të Allahut, kjo duke u dhënë hedije prej kurbanit.
[“Mexhmu’u Fetava we rasail”, vëll. 25, fq. 14]
Shejh Ibën Uthejmin

 

Subscribe