5 shkaqet që ju pengojnë të falni namazin e sabahut

0
2758

Shkaqet që pengojnë në ngritjen për faljen e namazit të sabahut me kohë:

Pagjumësia dhe ndeja pas namazit të jacisë.

Mosnjohja e vlerës së namazit të sabahut.

Mosfrika nga dënimi i Allahut.

Dashuria dhe imani i dobët në Allahun.

Mospërgatitja e shkaqeve për zgjim si kurdisja e orës me zile etj

Shkaqet që ndihmojnë në ngritjen për faljen e namazit të sabahut me kohë:

Siqeriteti i plotë dhe vendosmëria që të zgjohesh për namaz të sabahut.

Shkuarja në gjumë herët, menjëherë pas namazit të jacisë dhe largimi nga ndeja pas jacisë, në mënyrë që të zgjohesh herët, e pas namazit të sabahut të punosh, sepse Allahu pas sabahut i shpërndan furnizimet (rizkun).

Ta bëjmë planin tonë ditor në përputhje me orarin e namazeve, duke lënë kohë të mjaftueshme për çdo namaz.