5 shkaqet që ju pengojnë të falni namazin e sabahut

0
1153

Shkaqet që pengojnë në ngritjen për faljen e namazit të sabahut me kohë:
– Pagjumësia dhe ndeja pas namazit të jacisë.
– Mosnjohja e vlerës së namazit të sabahut.
– Mosfrika nga dënimi i Allahut.
– Dashuria dhe imani i dobët në Allahun.
– Mospërgatitja e shkaqeve për zgjim si kurdisja e orës me zile etj

Shkaqet që ndihmojnë në ngritjen për faljen e namazit të sabahut me kohë:

– Siqeriteti i plotë dhe vendosmëria që të zgjohesh për namaz të sabahut.
– Shkuarja në gjumë herët, menjëherë pas namazit të jacisë dhe largimi nga ndeja pas jacisë, në mënyrë që të zgjohesh herët, e pas namazit të sabahut të punosh, sepse Allahu pas sabahut i shpërndan furnizimet (rizkun).
– Ta bëjmë planin tonë ditor në përputhje me orarin e namazeve, duke lënë kohë të mjaftueshme për çdo namaz.

xhamiambret.com/