Ajeti më madhështor në Kur’an

0
1104

Ajetul-Kursijji (Ajeti më madhështor në Kur’an)

“All-llahu la ilahe il-la Hu.
El-hajjul-kajjum. La te-hudhuhu sinetun ue la neum.
Lehu ma fis-semavati ue ma fil-erd.
Men dhel-ledhi jeshfeu aindehu, il-la bi idhinihi.
Jaëlemu ma bejne ejdihim ue ma halfehun, ue la juhitune bi shej-in min alimihi il-labi ma shae.
Uesia kursijjuhus-semauati uel erda, ue la jeduhu hifdhuhuma ue huve-l-alijjul-adhim.”

Shqip:

“Allahu. Askush nuk meriton të adhurohet, përveç Tij.
I Përjetshmi, Ai që furnizon dhe mbron gjithçka që ekziston. Atë nuk e kap as dremitja, as gjumi.
Atij i përket çfarëdo që është në qiej dhe në tokë.
Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai pa lejen e Tij?
Ai e di çfarë u ndodh atyre [në këtë botë] dhe çfarë do të ndodhë pas tyre [në botën tjetër].
Ata kurrë s’do të mund të nxënë ndonjë gjë nga dija e Tij, përveç asaj çfarë do Ai.
Kursi-a e Tij shtrihet mbi qiejt dhe tokën, dhe Ai nuk ndjen lodhje në kujdesin ndaj tyre. Ai është më i larti, më i madhi.”