Pyetje përgjigje rreth ciklit menstrual në Ramazan

0
42

Pyetje 6
Nëse gruaja shikon se i rrjedh pak gjak, por ajo nuk është e sigurtë nëse është gjak nga menstrua-cionet, a është agjërimi i kësaj dite i saktë për të?
Përgjigje:
Agjërimi i saj është i plotë (i saktë), sepse ajo nuk konsiderohet me menstrucione derisa t’i qartë-sohen ato.

Pyetje 7
Nëse gruaja sheh herë pas here gjatë ditës gjurmë të vogla pikash gjaku të shkëputura… Ndo-njëherë ajo e sheh këtë gjë në kohën e saj (të men-struacioneve), por ato nuk rrjedhin dhe, ngando-njëherë, e shikon në kohë jo të sajën për menstrua-cione, çfarë mund të themi për agjërimin e saj në të dy rastet?
Përgjigje:
Përgjigjja e kësaj pyetjeje u dha pak më parë, por tani mbetet të themi se, nëse kjo gjë ndodh në ditët e zakonshme të menstruacioneve të saj që ajo (gruaja) i di dhe e konsideron atë të tillë, atëhe-rë ai është menstruacion.

Pyetje 8:
Gruaja që është me menstruacione apo lehoni a ha dhe pi në ditët e muajit të Ramazanit?
Përgjigje:
Po, ajo ha dhe pi, por duke patur parasysh që të hajë fshehurazi nga fëmijët e saj, nëse ka.sepse shikimi i krijon probleme (vështirësi) atyre.

Pyetje 9
Nëse gruaja pastrohet nga menstruacionet apo lehonia në kohën e pasdites (asrit,ikindisë), a duhet që ajo të falë edhe drekën e pasditen (dhuhrin dhe asrin) apo i takon të falë vetëm pasditen (asrin)?
Përgjigje:
E saktë është që ajo (gruaja) duhet të falë ve-tëm pasditen (asrin), sepse nuk ka ndonjë argu-ment që t’i detyroje asaj faljen e drekës (dhuhrit), bile ajo nuk është fajtore për mosfaljen e saj për vetë shkakun se ka qenë me menstruacione.
Po ashtu profeti Muhamed (a.s.) ka thenë:
“Kush arrin qoftë edhe një rekat nga koha e asrit para se të perëndojë dielli, ai e ka mbërritur mbasditen (asrin) të plotë”
Pra nuk përmendet arritja e’ drekës (dhuhrit) dhe nëse do të ishte dreka (dhuhri) e detyrueshme, do ta spjegonte Profeti (a.s.). Po ashtu nëse gruaja
është e pastër dhe pastaj e zënë menstruacionet, pas futjes së kohës së faljes së drekës (dhuhrit), atëherë ajo e ka për detyrë të shlyejë vetëm faljen e drekës (dhuhrit) e jo të pasdites (asrit), megjithë-se dreka bashkohet në të falur me pasditën. Po ashtu, nëse gruaja pastrohet para daljes së kohës së faljes së natës (ishasë,jacisë), asaj i takon të falë ve-tëm jacisë (ishanë) dhe jo mbrëmjen (magribin,akshamin).
Këto shembuj nuk kanë ndonjë ndryshim me atë për të cilin u bë pyetja dhe theksojnë, së fundi, dhe njëherë përse asaj i takon të falë vetëm pasditen (drekën).

Pyetje 10
Disa gra shtatzana dështojnë vetvetiu, ato mund të dështojnë para krijimit të embrionit, ose pas krijimit dhe formimit të tij. Çfarë mund të themi për agjërimin e ditës në të cilën ajo dështon dhe agjërimin e ditëve të tjera (më pas) në të cilat shikon gjak?
Përgjigje:
Nëse embrioni nuk është formuar ende, atë-herë gjaku i gruas nuk është nga lehonia dhe gruaja duhet të agjërojë e të falet, sepse çdonjëri prej tyre (agjërimi e falja) është i saktë.
Nëse embrioni është krijuar (bërë foshnje) atë-herë gjaku i saj është nga lehonia dhe nuk i lejohet asaj të falet e të agjërojë.

Shuajb Rexha

Subscribe