Mbështetja tek Allahu.

0
56

Mbështetja tek Allahu.
Nga veprat më me peshë e më të dobishme, përfituese, është dhe tewekuli (mbështetja tek Allahu) dhe besimi se Ai të mjafton, kjo përherë, kur kërkon prej Allahut furnizim. Mbështetja në Allahun është adhurim i zemrës, ngase bëhet me bindje, duke ia lënë Atij në dorë çdo gjë dhe duke ia drejtuar çështjet tona Atij, “Allahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek Ai.” Talak 3. Kjo është një cilësi dalluese e besimtarit, se ai çështjet e tij ia dorëzon Allahut e nuk mbështetet te vetja e tij.
Njerëzit gabojnë kur thonë “Duhet pasur besim të vetja”, apo “Kam besim te vetja”. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “O Allahu, mos lejo të mbështetem në veten time as sa hapja e mbyllja e syrit!” Njeriu është i dobët, andaj çështjet duhet t’ia dorëzojë Allahut dhe të mbështetet tek Ai.
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem është lutur në mëngjes: “O Allah, më jep dije të dobishme, furnizim të mirë dhe vepra të pranuara!” Duhet lutur Allahun dhe duhet ndërmarrë shkaqet. Allahu ka thënë në Kuran: “Luteni Allahun që t’iu japë nga mirësitë e Tij”, dhe “kur të përfundojë namazi, atëherë shpërndahuni nëpër tokë, kërkoni nga mirësitë e Allahut” Xhumah 10.
Pastaj pasi të mbështetesh në Allahun, të lutesh dhe të veprosh shkaqet, atëherë të mos e marrësh me lakmi të madhe e koprraci fitimin e punës (jo sikur është gjithçka për të). Nëse e konsideron pasurinë në formën duke mos ta ndien shumë për të, por punon sa të duhet (brenda nevojave të tua), atëherë Allahu do të të dërgojë bereqet dhe do të kesh përfitim të madh nga ajo që fiton.
Kanë thënë disa prej gjeneratave të mëhershme: “Ti ke nevojë për dunja, për gjërat e kësaj jete, të punosh për to, t’i fitosh atë (në formë të lejuar), por përveç kësaj, dije se për ahiret ke nevojë më shumë dhe hisja jote në ahiret është më e madhe, më kryesore.” Dije se Allahu ka thënë: “Xhindet dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre risk, as nuk dëshiroj që të Më ushqejnë. 58. Vërtet, Allahu është Furnizuesi i vetëm, i Fuqishmi, i Plotpushtetshmi” Dharijat 56-58. Allahu është Furnizuesi dhe furnizimi jonë nuk është te njerëzit. Sa gabim është kur njeriu mbështetet te njerëzit! Sa gabim është kur frikësohet prej punëdhënësit, apo prej atij që e ndihmon, që të mos e hidhërojë! Po atyre kush iu dha?! Allahu edhe atyre edhe atij ia ka caktuar rrizkun akoma pa lindur.

Hoxhë Jeton Bozhlani