Kërkoje diturinë

0
84

Kërko dituri e cila është e dobishme, që është nga trashëgimia e Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem sepse kjo meriton të quhet dituri. Përmbaju Kuranit e hadithit. E jo filozofirave.

Mundohu të dish se çfarë ka pasur për qëllim Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem kur ka dhënë urdhër për diçka, apo kur ka ndaluar prej diçkaje. Kjo është shumë me rëndësi. Pastaj përmbaju atij qëllimi dhe mos iu largo.
Përpiqu të merresh me një lëmi të caktuar të haditheve.

Nëse has në mospajtime mes dijetarëve dhe nuk di se si të veprosh, atëherë lute Allahun që të të udhëzojë të marrësh më të saktën e më të vërtetën.

Kërko udhëzim dhe ndihmë prej Allahut. Në hadith kudsij Allahu thotë: “O robërit e mi, të gjithë ju jeni në devijim përveç atyre që Unë i kam udhëzuar!” Jo se ata e kanë udhëzuar vetveten, jo se ata kanë arritur që zemrat e tyre t’i drejtojnë kah e vërteta, por Allahu i ka në dorën e Tij zemrat e njerëzve, Ai është që ua jep udhëzimin.

Pastaj, kërko prej Allahut të të shtojë diturinë. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem është lutur pas namazit të sabahut (në dhikrin e mëngjesit): “O Allah, kërkoj nga Ti të më japësh dituri të dobishme, rrizk të mirë dhe vepër të pranuar!” Çdo ditë kemi nevojë të dimë se çfarë të veprojmë në lidhje me situatat që hasim para.

Hoxhë Jeton Bozhlani