8 gjërat të cilat e bëjnë namazin të pavlefshëm

0
4679

Gjërat të cilat e bëjnë namazin të pavlefshëm janë:
1- E folura me qëllim.
2- E qeshura.
3- Ngrënia.
4- Pirja.
5- Zbulimi i auretit (pjesëve të turpshme sipas Islamit).
6- Devijimi nga drejtimi i Kibles.
7-Lëvizjet e shumta të panevojshme.
8- Prishja e abdesit ose ndotja me papastërti.
Ed-Durar Es-Senijjeh 4/333

Subscribe