Nëse vëren mangësi kthehu tek Allahu

0
963

“Kush vëren mangësi në fjalët, veprat, gjendjen dhe riskun e tij, apo vëren ndryshim në zemër, atëherë le t’i kthehet teuhidit dhe kërkimit të faljes nga Allahu, sepse në këto dyja ka shërim, nëse bëhen me vërtetësi e sinqeritet.

Kur njeriu vëren mangësi në raport me të drejtat e farefisit, apo të bashkëshortes, apo fëmijëve, apo fqinjëve, apo vëllezërve besimtarë, atëherë le të lutet për ta dhe le të kërkojë falje prej Allahut.”

(Ibn Tejmije, “Mexhmu’ul-Fetaua”, 11/698)
Përktheu: Hoxhë Petrit Perçuku