Sunet i harruar

0
2062

Renia ne sexhde pasi imami ka vendosur ballin/ fytyren ne toke – sunet i harruar

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Sahabet faleshin me te Derguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe kur ai shkonte ne ruku ata shkonin (binin) ne ruku.

Dhe kur thoshte “semiAllahu limen hamideh” ata vazhdonin te qendronin ne kembe derisa ta shihnin ate (Profetin alejhis-selam) qe e kishte vendosur fytyren e tij

-ne nje transmetin tjeter-: ballin e tij ne toke. Pastaj e pasonin ate (binin ne sexhde).

Es-Silsiletus-Sahihah (6/225)
Unejs Sheme