Lutjet qe bente profeti Muhamed ne fillim te namazit.

0
4338

Pasi që të kesh marrë tekbirin fillestar thuaje njërën prej lutjeve të cilat Muhammedi, salallahu alejhi ue selam, i thoshte. Këtu do ti përmendim vetëm dy nga ato:

Subhaneke All-llahumme ue bihamdike, ue tebarekesmuke ue teala xhedduke ue la Ilahe gnjruke.

(I Lartësuar qofsh o Zoti im dhe për Ty është falënderimi, i Lartësur qoftë emri Yt dhe e Lartësuar qoftë Madhëria Jote, s’ka të adhuruar tjetër përveç Teje) apo:

All-llahumme ba`id bejni ue bejne hatajaje kema ba’adte bejnel-meshriki uel-magrib, All-llahumme nekkini’ min hatajaje kema junekka eth-theubul-ebjedu mined-denesi, All-llahumme Igsilni min hatajaje bil mai ueth-telxhi uel-beredi.

(O Zoti im, më largo mua nga mëkatet e mia, ashtu sikur e ke larguar lindjen prej perëndimit. O Zoti im, më pastro mua prej mëkateve të mia, ashtu sikur pastrohet rroba e bardhë prej njollave. O Zoti im, më pastro mua prej mëkateve të mia me ujë, borë dhe akull).

Ka edhe lutje të tjera përveç këtyre dyjave. Kjo argu- menton se Muhammedi, salallahu alejhi ue selam, e bënte gjithmonë një lutje në hyrje të namazit.

xhamiambret.com/