Duaja që duhet të bësh në Natën e madhe te Kadrit

0
573

Aishja e pyet Pejgamberin alejhi selam se nëse do të kuptonte se ishte
natë kadri cfarë lutje të bënte? Atëherë Pejgamberi alejhi selam i tregoi: Thuaj: Allahumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fa’fu anni. ( O Allah! Vertet Ti je Fales i madh dhe Bujar, e do faljen andaj me fal mua!) Transmetoi Tirmidhiu

Këto netë që kanë mbetur nga Ramazani mos e neglizhojmë por t’i kalojmë zgjuar me adhurime, falënderime, madhërime dhe lutje të ndryshme sepse nësë qëllon natë Kadri, adhurimet në të janë më të vlefshme se një mijë muaj adhurime. Po ashtu në këtë natë caktohen fatet vjetore të njerëzve. Profeti alejhi selam ka thënë: “Ai njeri që nuk arrin natën e kadrit vërtet ai është i privuar nga mirësitë e asaj nate.” Transmetoi Ahmedi

Në një hadith tjetër ka thënë: “Kush e kalon zgjuar natën e Kadrit me adhurime, me besim te Allahu dhe duke shpresuar shpërblimin te Ai, do t’i falen të gjitha mëkatet e mëparshme.” Transmetuan Buhariu dhe Muslimi

Është e pëlqyeshme që duaja të fillojë duke mëdhëruar Allahun, pastaj duke çuar salavate Profetit alejhi selam dhe pastaj bëhen lutjet e ndryshme, çdo njeri sipas nevojës që ka, pa lënë mënjanë pendimin dhe kërkimin e faljes për gjynahet e ndryshme si dhe duanë për muslimanët e dobët anembanë botës.

Subscribe