xhamiambret.com Blog

Fjalë të dobishme!

Disa fjalë të dobishme! Është caktim dhe urtësi e Allahut se njeriu i cili e braktisë një gjë të dobishme, megjithëse i ka mundësitë të...

Cila eshte rruga per tek Allahu?

Ka thene Hasen bin Alij el Xheuzexhanij: Nga shenjat e suksesit dhe lumturise tek njeriu eshte lehtesimi i kryerjes se adhurimit, perputhja me traditen profetike...

Dallimi mes nesh dhe sahabëve.

Pasi shpjegon pesë gjykimet fetare: detyrë, e pëlqyeshme, e lejuar, e ndaluar dhe e urryer, shejkh Mesh’hur Hasen në shpjegimin e “Metnul uerakat” thotë: “Shokët...