Rregulla në teuhid

Rregulla në teuhid
Rregulli i dytë:
Asnjëherë nuk mund të jenë bashkë njëkohësisht imani obligues që të shpëton nga Zjarri me kufrin dhe shirkun e madh
Allahu i madhëruar thotë: “ Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij, por gjynahet e tjera më të vogla ia fal kujt të dojë.” (En-Nisa: 48)
(Kauaid ue mesail fi teuhid el-ilahije)

You may also like...