Përse Allahu i ka dërguar Profetët?

0
1137
  1. Përse Allahu i ka dërguar Profetët?

Allahu i ka dërguar Profetët që të thërrasin në adhurimin ndaj Tij dhe në mohimin ndaj adhurimit të të tjerëve krahas Tij (shirkut).

Allahu i Lartësuar thotë: “Me të vërtetë që kemi dërguar në çdo popull të Dërguar që t’ju thotë të adhurojnë Allahun të vetëm dhe t’i largohen tagutit (kujtdo që adhurohet përveç Allahut).” Surja Nahl.

Ka thënë Profeti sal-lAlahu alejhi ue sel-lem: “Të gjithë Profetët janë vëllezër.”

Muttefekun alejhi. Do të thotë se të gjithë Profetët kanë thirrur në Teuhid (në njësimin e Allahut në adhurim).

Besimi i cdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno

Perktheu Anis Agovi