Disa prej Melaikeve

Besojmë në melaiket e Allahut dhe ato janë ashtu siç thotë Allahu i Lartësuar:

“E ata thanë: “I Gjithëmëshirshmi ka fëmijë!” Larg saj qoftë madhëria e Tij! Ja, ata janë robër të ndershëm, që nuk flasin para Tij. Ata veprojnë me urdhrin e Tij.” (el-Enbija, 26-27)

Dhe besojmë se çdo melek punon në atë që është i urdhëruar.

Xhibrili është i ngarkuar ta transmetojë shpalljen nga Allahu tek ata të cilët Allahu dëshiron nga Pejgamberët.

Mikaili është i ngarkuar për shiun dhe për bimët.

Israfili është i ngarkuar që të fryjë (Surit sh.p.) në Ditën e Gjykimit dhe në kohën e ringjalljes.

Meleku i vdekjes është i ngarkuar për marrjen e shpirtrave në kohën e vdekjes.

Meleku i kodrave është i ngarkuar për kodrat.

Maliku ështe roja e Xhehenemit.

Ka prej melekëve që janë të ngarkuar për embrionin njerëzor në mitër. Disa të tjerë i ruajnë njerëzit. Disa i shkruajnë veprat e tyre. Çdo individ i ka dy melekë.

Thotë All-llahu i Lartësuar: “Dhe kur dy engjëjt qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë. Dhe ai nuk hedh ndonjë fjalë e të mos jetë pranë tij përcjellësi i gatshëm.” (Kaf, 17-18).

Disa melekë janë të ngarkuar ta pyesin njeriun. Pasi të varroset, do t’i vinë dy melekë dhe do ta pyesin: Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është Profeti yt? Për këtë All-llahu i Lartësuar thotë:

“All-llahu i forcon ata që besuan në fjalën e fortë (të mirë) në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër, ndërsa mizorët All-llahu i bën të humbur. All-llahu punon çka të dojë.” (Ibrahim, 27)

“Besimi i grupit të shpëtuar” Shejh Muhammed Salih el-Uthejmin

 

Read Previous

Mos fol me Hoxhën sikur me moshatarët e tu!

Read Next

Lejohet ta drejtosh atë që është në namaz, nëse nuk është i drejtuar nga kibla.