Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut?

0
641

Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut?

Bazat në Emrat dhe Cilësitë e Allahut janë tre:
1- T’i besosh të gjithë Emrat dhe Cilësitë e bukura të Allahut.
2- Të besosh në Cilësitë e përftuara prej Emrave të Allahut.
3- Të besosh në atë çfarë vjen si rrjedhojë e atyre Cilësive.

Shembull: Ne besojmë se Allahu është i Gjithdijshëm dhe se Ai ka dije të plotë, e cila përfshinë çdo gjë. Besojmë se Ai është i Gjithëfuqishëm, ka fuqi absolute, me anë të së cilës mund të bëjë gjithçka. Besojmë se Ai është i Gjithmëshirshëm dhe Mëshirues. Mëshira e Tij është e gjërë dhe Ai mëshiron kë të dojë. Kështu themi për të gjitha Emrat dhe Cilësitë e tjera, si dhe çfarë vjen si rrjedhojë e atyre cilësive.

Shejh Abdurrahman Es Sadij
Allahu e meshirofte