6 parimet që çdo musliman dhe muslimane e ka detyrë njohjen e tyre?

0
1518

Tema: Tri parimet

Pyetja 1. Cilat janë tri parimet që çdo musliman dhe muslimane e ka detyrë njohjen e tyre?

Tri parimet që çdo musliman dhe muslimane e ka detyrë njohjen e tyre janë:

  1. Njohja nga ana e robit Zotin e tij.
  2. Njohja nga ana e robit e fesë së tij.
  3. Njohja nga ana e robit të Profetit të tij Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.

Pyetja 2. Kush është Zoti yt?

Zoti im është Allahu i Cili përkujdeset për mua dhe për të gjithë krijesat me mirësitë e Tij. Ai është i Adhuruari im dhe unë nuk kam të adhuruar tjetër përve Tij.

Pyetja 3. Me farë gjërash e njohje Zotin tënd?

Zotin tim  e njoha me anë të argumenteve dhe krijesave të Tij. Prej argumenteve të Tij janë: nata, dita, dielli dhe hëna. Ndërsa prej krijesave të Tij janë shtatë qiejt, shtatë tokat dhe çfarë ka në brendësi të tyre dhe ndërmjet tyre.

Pyetja: 4. Cila është feja jote?

Feja ime është Islami. Islami është dorëzimi ndaj Allahut me teuhid (duke e njësuar dhe veçuar Atë më adhurim), nënshtrimi ndaj Tij me bindje dhe largimi prej idhujtarisë dhe idhujtarëve.

Pyetja: 5. Kush janë shkallët e fesë?

Shkallët e fesë janë tri:

  1. Islami
  2. Besimi
  3. Ihsani.

Pyetja: 6. Kush është Profeti yt?

Profeti im është Muhamedi i biri Abdullahut i biri i Abdulmutalibit i biri i Hashimit. Hashimi është nga kurejshët, kurejshët janë prej arabëve, ndërsa arabët janë prej pasardhësve të Ismailit të birit të Ibrahimit të dashurit të Allahut. Për të dhe për Profetin tonë qofshin paqja dhe bekimet më të mira!