2 vepra që e fusin njeriun në Xhenet dhe 2 vepra që e fusin njeriun në Xhehenem

2 vepra që e fusin njeriun në Xhenet dhe 2 vepra që e fusin njeriun në Xhehenem

Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se ka thënë: “Është pyetur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) se cilat janë ato që më së shumti…

Read More
Cila është kënaqësia më e madhe për banorët e Xhenetit?

Cila është kënaqësia më e madhe për banorët e Xhenetit?

Përcillet se i Dërguari i Zotit, Muhamedi alejhi selam ka thënë: ” Kur Banorët e Xhenetit të hyjnë në Xhenet dhe kur banorët e Xhehenemit të hyjnë ne Xhehenem, një lajmëtar do të thërrasë: ‘…

Read More
Zemrat që do të hyjnë në Xhenet

Zemrat që do të hyjnë në Xhenet

Përcillet nga Ebu Hurejra – Allahu qoftë i kënaqur me të – se Profeti – alejhi selam – ka thënë: “ Do të hyjnë në Xhenet disa njerëz zemrat e të cilëve janë si zemra…

Read More
Një fjalë që të çon në Xhenet

Një fjalë që të çon në Xhenet

Ka thene pejgamberi alejhi selam: “Kush vdes duke dëshmuar “La ilahe il-lAllah” (nuk meriton të adhurohet askush përveq Allahut) me sinqeritet nga zemra e tij, Allahu ia ndalon zjarrit djegjen e trupit te tij. Në…

Read More
Si të ndërtosh kështjella në Xhenet

Si të ndërtosh kështjella në Xhenet

Transmetohet nga Muadh Ibn El-Xhuhni, sahab i të dërguarit të Allahut, sal-Allahu alejhi we selem, se i dërguari i Allahut ka thënë: “Kushdo që e lexon suren Ihlas dhjetë here, atëherë Allahu ia ndërton atij…

Read More
Respektimi i prindërve është shkak për hyrje në Xhennet.

Respektimi i prindërve është shkak për hyrje në Xhennet.

Transmeton Ebu Darda r.a. se e ka degjuar Pejgamberin alejhi selam duke thene: “Prinderit jane dera e mesme e Xhennetit, pra nese deshiron humbe ate dere ose fitoje ate.” Tirmidhiu, dhe ka thene se hadithi…

Read More