Erdhi Ramazani, ky muaj i begatë!

Erdhi Ramazani, ky muaj i begatë!

I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i përgëzonte shokët e tij duke thënë: “Ju erdhi Ramazani, një muaj i bereqetshëm. Allahu i Madhërishëm ua ka bërë obligim agjërimin e tij. Në të hapen dyert e…

Read More
Kënaqësitë që do të përjetojnë besimtarët në Xhenet

Kënaqësitë që do të përjetojnë besimtarët në Xhenet

Prej kënaqësive të Xhenetit të përmendura në Kuran: Thotë Allahu i Madhëruar: “Dhe për atë që i frikësohet qëndrimit para Zotit të tij ka dy Xhenete (kopshte). E cilën të mirë të Zotit tuaj po…

Read More
Mëshira e Allahut është e pakufishme

Mëshira e Allahut është e pakufishme

Selman el-Farisiu (Allahu qoftë i kënaqur me të) tregon se i Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Në ditën kur Allahu krijoi qiejt dhe tokën, krijoi edhe njëqind…

Read More
Më ka urdhëruar miku im i dashur me shtatë gjëra

Më ka urdhëruar miku im i dashur me shtatë gjëra

Ebu Dherr el-Gifarri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon: Më ka urdhëruar miku im i dashur (Profeti, alejhi selam) me shtatë gjëra: “Më ka urdhëruar që t’i dua të varfërit dhe të je mi…

Read More
Njeriu i fundit që do të hyjë në Xhenet

Njeriu i fundit që do të hyjë në Xhenet

Thotë Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të): “I fundit që hyn në Xhenet është një burrë i cili një herë  ecën e një herë rrëzohet, e ndonjëherë e përfshin zjarri. Kur e kalon atë, kthehet…

Read More
6 porosi të arta Profetike

6 porosi të arta Profetike

Transmetohet prej Sahabiut të nderuar Ebu Dherr El Gifarij (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) se ka thënë: “Më porositi i dashuri im i afërt (pejgamberi Muhammed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të…

Read More
Mos u bëj mendjemadh sepse…!

Mos u bëj mendjemadh sepse…!

Thotë Allahu i Lartësuar: “Atë vend të përjetshëm (xhenetin) ua kemi përcaktuar atyre që nuk duan mendjemadhësi e as shkatërrime në tokë, e përfundimi i mirë u takon atyre që i frikësohen Allahut.” (Kasas: 83)…

Read More
Urtësi dhe këshilla nga Ibn Kajimi (1)

Urtësi dhe këshilla nga Ibn Kajimi (1)

• Largoje atë të keqe që të vjen nëpër mend, nëse nuk e bën ajo do të të kthehet në një mendim; atëherë largoje atë mendim, nëse nuk e bën ai do të bëhet një…

Read More
Gjykatësi që do të hyjë në Zjarr

Gjykatësi që do të hyjë në Zjarr

Allahu i Madhëruar ka thënë: “… e kush nuk gjykon sipas asaj që i ka zbritur Allahu, ata janë mizorë (zullumqarë, të padrejtë).” (Maide; 45) “Ata që fshehin argumentet dhe faktet që Ne i shpallëm,…

Read More
Allahu ka krijuar tri vendbanime

Allahu ka krijuar tri vendbanime

Vendbanim i veçantë për të mirët, i cili është i ndaluar për të këqijtë. Ai do të mbledhë të gjithë të mirët dhe të gjitha mirësitë. Ky vendbanim është Xheneti. Vendbanim i veçantë për të…

Read More
2 vepra që e fusin njeriun në Xhenet dhe 2 vepra që e fusin njeriun në Xhehenem

2 vepra që e fusin njeriun në Xhenet dhe 2 vepra që e fusin njeriun në Xhehenem

Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se ka thënë: “Është pyetur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) se cilat janë ato që më së shumti…

Read More