Erdhi Ramazani, ky muaj i begatë!

Erdhi Ramazani, ky muaj i begatë!

I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i përgëzonte shokët e tij duke thënë: “Ju erdhi Ramazani, një muaj i bereqetshëm. Allahu i Madhërishëm ua ka bërë obligim agjërimin e tij. Në të hapen dyert e…

Read More
Mos u bëj mendjemadh sepse…!

Mos u bëj mendjemadh sepse…!

Thotë Allahu i Lartësuar: “Atë vend të përjetshëm (xhenetin) ua kemi përcaktuar atyre që nuk duan mendjemadhësi e as shkatërrime në tokë, e përfundimi i mirë u takon atyre që i frikësohen Allahut.” (Kasas: 83)…

Read More
Allahu ka krijuar tri vendbanime

Allahu ka krijuar tri vendbanime

Vendbanim i veçantë për të mirët, i cili është i ndaluar për të këqijtë. Ai do të mbledhë të gjithë të mirët dhe të gjitha mirësitë. Ky vendbanim është Xheneti. Vendbanim i veçantë për të…

Read More
2 vepra që e fusin njeriun në Xhenet dhe 2 vepra që e fusin njeriun në Xhehenem

2 vepra që e fusin njeriun në Xhenet dhe 2 vepra që e fusin njeriun në Xhehenem

Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se ka thënë: “Është pyetur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) se cilat janë ato që më së shumti…

Read More
Falu…!

Falu…!

Falu! Nëse je i lirë dhe fisnik, e mos ndiq njerëzit që kanë devijuar e dalë nga rruga e drejtë. Mos u mashtro me shumicën. Falu! Nëse je nga ata, që ruajnë të bukurën dhe…

Read More