Ata që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, është i saktë agjërimi i tyre?

Ata që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, është i saktë agjërimi i tyre?

Çfarë mund të thuhet për ata njerëz që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, dia falen me xhemat dhe disa jo, a është agjërimi i tyre i saktë? Përgjigje: “Agjërimi i tyre quhet i kryer…

Read More
Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

Të kuptuarit e fëmijës për vlerën e madhe që ka namazi me xhemat. Fëmija arrin të perceptojë mirë shenjtërinë e xhamisë, shtëpisë së Allahut dhe mësimin e normave që kërkohen për vajtjen në xhami. Informimi…

Read More
Dikush hynë në xhami dhe është duke u thirrur ezani, çfarë është më mirë të veprojë?

Dikush hynë në xhami dhe është duke u thirrur ezani, çfarë është më mirë të veprojë?

Përgjigje: “Më mirë është ta përsërisë ezanin dhe pastaj të thotë duanë e njohur (e cila bëhet pas mbarimit të ezanit), pastaj (para se të ulet) të fal dy rekatet e përshëndetjes së xhamisë. Disa…

Read More
A lejohet vonimi i namazit të jacisë?

A lejohet vonimi i namazit të jacisë?

Pyetje: A lejohet vonimi i namazit të jacisë? Përgjigje: Vonimi i namazit të jacisë deri në fundin e kohës së tij është diçka e mirë, mirëpo nëse kjo bëhet shkak për mosfaljen e namazit me…

Read More
5 të veçantat e Profetit (alejhi selam)

5 të veçantat e Profetit (alejhi selam)

Nga Xhabir ibn Abdullah, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmetohet se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të,: “Më janë dhënë pesë gjëra, të cilat…

Read More
Cila xhami është ndërtuar e para në tokë?

Cila xhami është ndërtuar e para në tokë?

Na ka treguar Musa b. Ismaili, këtij Abduluahidi, këtij A’meshi, këtij Ibrahim et Tejmiu nga i ati i tij, i cili thotë se ka dëgjuar nga Ebu Dherri radijallahu anhu, i cili ka pyetur: –…

Read More
Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e premte?

Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e premte?

– Para se të ulemi në xhami e kemi obligim që të falim dy rekate . Argument për këtë është fjala e Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] të cilën e transmeton Ebu Katade ku thotë:…

Read More