A duhet thënë “amin” pas Fatihasë?

A duhet thënë “amin” pas Fatihasë?

Përgjigje: “Po, të thuash “amin” është sunet i fortë, e sidomos kur edhe imami thotë “amin”. Në të dy librat e saktë transmetohet nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (alejhi selam)…

Read More
Është prej sunetit të japim selam përpara se të kërkojmë leje për të hyrë

Është prej sunetit të japim selam përpara se të kërkojmë leje për të hyrë

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju të cilët keni besuar, mos hyni në shtëpitë e huaja para kërkuar leje.” (En-Nur: 27) “E kur fëmijët tuaj të arrijnë moshën e pjekurisë, le të kërkojnë leje për…

Read More
Pëlqehet të jepet selam gjatë hyrjes në shtëpi

Pëlqehet të jepet selam gjatë hyrjes në shtëpi

Disa prej shokëve të Profetit, alejhi selam, kur i gjenin shtëpitë bosh, pëlqenin të përshëndesnin veten e tyre me selam. Transmetohet se Abdullah ibn Umer, radijAllahu anhu, ka thënë: “Nëse dikush futet në një shtëpi…

Read More
Dhënia e selamit është sunet, ndërsa kthimi i tij është vaxhib (i detyruar)

Dhënia e selamit është sunet, ndërsa kthimi i tij është vaxhib (i detyruar)

Profeti, alejhi selam, ka thënë: “Muslimani ndaj muslimanit ka gjashtë të drejta.” I thanë: “Cilat janë ato, o i Dërguar i Allahut?” Ndërmjet tyre Profeti, alejhi selam, përmendi: “Nëse e takon, përshëndete atë (vëllain tënd…

Read More