Trokitësi nuk duhet t’i bjerë derës me forcë

Trokitësi nuk duhet t’i bjerë derës me forcë

Trokitja e derës me forcë është mungesë edukate. Enes ibn Malik transmeton se dyert e Profetit, alejhi selam, trokiteshin me majat e thonjve. (Buhariu) Ibn Haxheri thotë: “Ky veprim ka ardhur si fryt i edukatës…

Read More
Duhet të kërkojmë tre herë leje për të hyrë në shtëpinë e tjetrit

Duhet të kërkojmë tre herë leje për të hyrë në shtëpinë e tjetrit

Kërkohet tre herë leje për të hyrë në shtëpinë e tjetrit, nëse na japin leje hyjmë, nëse jo kthehemi. Transmetohet nga Ebu Musa el Esh’ari, radijAllahu anhu, se Profeti, alejhi selam, ka thënë: “Nëse dikujt…

Read More
Të parët në shtëpitë e të tjerëve është harram

Të parët në shtëpitë e të tjerëve është harram

Për t’u ruajtur shikimi, u zbrit dispozita e të kërkuarit leje para hyrjes në shtëpitë e huaja. Dispozita sheriatit për atë person që e kundërshton këtë ligj, dhe shkon e zhbiron ose vëzhgon në shtëpitë…

Read More
Është prej sunetit të japim selam përpara se të kërkojmë leje për të hyrë

Është prej sunetit të japim selam përpara se të kërkojmë leje për të hyrë

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju të cilët keni besuar, mos hyni në shtëpitë e huaja para kërkuar leje.” (En-Nur: 27) “E kur fëmijët tuaj të arrijnë moshën e pjekurisë, le të kërkojnë leje për…

Read More
Pëlqehet të jepet selam gjatë hyrjes në shtëpi

Pëlqehet të jepet selam gjatë hyrjes në shtëpi

Disa prej shokëve të Profetit, alejhi selam, kur i gjenin shtëpitë bosh, pëlqenin të përshëndesnin veten e tyre me selam. Transmetohet se Abdullah ibn Umer, radijAllahu anhu, ka thënë: “Nëse dikush futet në një shtëpi…

Read More