Kur kërkojmë leje për të hyrë duhet të qëndrojmë në krahun e djathtë ose të majtë të derës

Kur kërkojmë leje për të hyrë duhet të qëndrojmë në krahun e djathtë ose të majtë të derës

Kjo gjë bëhet me qëllim që të ruajmë shikimin nga gjërat që nuk lejohet t’i shohim, ose që i zoti i shtëpisë nuk ka dëshirë që të tjerët t’ia shohin. Abdullah ibn Besr, radijAllahu anhu,…

Read More
Pëlqehet të jepet selam gjatë hyrjes në shtëpi

Pëlqehet të jepet selam gjatë hyrjes në shtëpi

Disa prej shokëve të Profetit, alejhi selam, kur i gjenin shtëpitë bosh, pëlqenin të përshëndesnin veten e tyre me selam. Transmetohet se Abdullah ibn Umer, radijAllahu anhu, ka thënë: “Nëse dikush futet në një shtëpi…

Read More
Lejohet të përshëndetet me selam personi që është duke u falur

Lejohet të përshëndetet me selam personi që është duke u falur

Lejohet përshëndetja e personit që është duke u falur. Shokët e Profetit, alejhi selam, e përshëndetën atë kur ai po falej, dhe i Dërguari i Allahut nuk e kundërshtoi, por as e refuzoi këtë veprim.…

Read More
Lejohet të përshëndetet personi që po lexon Kur’an dhe ai duhet të kthejë selamin

Lejohet të përshëndetet personi që po lexon Kur’an dhe ai duhet të kthejë selamin

Dijetarët kanë mendime të ndryshme për këtë çështje: disa e lejojnë, ndërsa disa e ndalojnë. Mendimi më i saktë është lejimi i përshëndetjes së lexuesit të Kur’anit, sepse nuk ka ardhur ndonjë argument që e…

Read More
Kthimi i përshëndetjes atij që e përcjell dhe atij që e dërgon selamin

Kthimi i përshëndetjes atij që e përcjell dhe atij që e dërgon selamin

Nga suneti i Profetit, alejhi selam, transmetohet se një burrë erdhi tek i Dërguari i Allahut dhe i tha: “Babai im të dërgon selam.” Profeti, alejhi selam, i tha: “Paqja qoftë mbi ty dhe mbi…

Read More
Disa prej suneteve të përshëndetjes (selamit)

Disa prej suneteve të përshëndetjes (selamit)

1. Është prej sunetit ngritja e zërit në dhënien dhe kthimin e selamit. Profeti, alejhi selam, e ngrinte zërin kur jepte dhe kur kthente selamin. Ibn Kajim thotë se Profeti, alejhi selam, e ngrinte zërin…

Read More
Format e përshëndetjes (selamit)

Format e përshëndetjes (selamit)

Përshëndetja më e mirë është: Es-selamu alejkum ue rrahmetullahi ue bereketuhu (Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qoftë mbi ju). Më pas: Es-selamu alejkum ue rrahmetullah (Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju) Më…

Read More
Dhënia e selamit është sunet, ndërsa kthimi i tij është vaxhib (i detyruar)

Dhënia e selamit është sunet, ndërsa kthimi i tij është vaxhib (i detyruar)

Profeti, alejhi selam, ka thënë: “Muslimani ndaj muslimanit ka gjashtë të drejta.” I thanë: “Cilat janë ato, o i Dërguar i Allahut?” Ndërmjet tyre Profeti, alejhi selam, përmendi: “Nëse e takon, përshëndete atë (vëllain tënd…

Read More