Si duhet të jetë besimi ynë në lidhje me Pejgamberët, në mënyrë të shtjelluar?

Si duhet të jetë besimi ynë në lidhje me Pejgamberët, në mënyrë të shtjelluar?

Si duhet të jetë besimi ynë në lidhje me Pejgamberët, në mënyrë të shtjelluar? Është detyrë për ne t’i besojmë të gjithë Pejgamberët, në mënyrë të përgjithshme dhe specifike. Besojme se Allahu i Lartësuar i…

Read More
8 porosi nga i Dërguari i Allahut (alejhi selam)

8 porosi nga i Dërguari i Allahut (alejhi selam)

Nga Ebu Derda – radijallahu anhu – përcillet se ka thënë: Më ka porositur i Dërguari i Allahut saus me nëntë gjëra: “Mos i bëj shok Allahut edhe nëse pritesh (në copa) apo digjesh. (Edhe…

Read More
5 porosi nga Profeti (alejhi selam)

5 porosi nga Profeti (alejhi selam)

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Kush i pranon prej meje disa fjalë, që të veprojë me to apo ta mësojë atë që do të veprojë me…

Read More
Nëse njeriu e fal namazin para kohe duke mos e ditur, duhet ta përsërisë?

Nëse njeriu e fal namazin para kohe duke mos e ditur, duhet ta përsërisë?

Përgjigje: “Namazi i njeriut para kohe nuk e zë vendin e farzit, ngase Allahu i Madhëruar ka thënë: “Namazi është detyrim për besimtarët në kohë të caktuar.” (Nisa: 103) Këto kohëra Profeti (paqja dhe lavdërimet…

Read More
Më ka urdhëruar miku im i dashur me shtatë gjëra

Më ka urdhëruar miku im i dashur me shtatë gjëra

Ebu Dherr el-Gifarri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon: Më ka urdhëruar miku im i dashur (Profeti, alejhi selam) me shtatë gjëra: “Më ka urdhëruar që t’i dua të varfërit dhe të je mi…

Read More
Çfarë gjykimi ka zgjimi i të tjerëve për namazin e sabahut?

Çfarë gjykimi ka zgjimi i të tjerëve për namazin e sabahut?

Përgjigjja: Allahu i madhëruar e ka porositur profetin e tij në Kuran duke i thënë: “Urdhëro familjen tënde për namaz dhe bëj durim ndaj tij! Nuk kërkojmë prej teje risk se ne të japim ty…

Read More
Njeriu i fundit që do të hyjë në Xhenet

Njeriu i fundit që do të hyjë në Xhenet

Thotë Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të): “I fundit që hyn në Xhenet është një burrë i cili një herë  ecën e një herë rrëzohet, e ndonjëherë e përfshin zjarri. Kur e kalon atë, kthehet…

Read More
6 porosi të arta Profetike

6 porosi të arta Profetike

Transmetohet prej Sahabiut të nderuar Ebu Dherr El Gifarij (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) se ka thënë: “Më porositi i dashuri im i afërt (pejgamberi Muhammed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të…

Read More
Trokitësi nuk duhet t’i bjerë derës me forcë

Trokitësi nuk duhet t’i bjerë derës me forcë

Trokitja e derës me forcë është mungesë edukate. Enes ibn Malik transmeton se dyert e Profetit, alejhi selam, trokiteshin me majat e thonjve. (Buhariu) Ibn Haxheri thotë: “Ky veprim ka ardhur si fryt i edukatës…

Read More
Kur kërkojmë leje për të hyrë duhet të qëndrojmë në krahun e djathtë ose të majtë të derës

Kur kërkojmë leje për të hyrë duhet të qëndrojmë në krahun e djathtë ose të majtë të derës

Kjo gjë bëhet me qëllim që të ruajmë shikimin nga gjërat që nuk lejohet t’i shohim, ose që i zoti i shtëpisë nuk ka dëshirë që të tjerët t’ia shohin. Abdullah ibn Besr, radijAllahu anhu,…

Read More
Është prej sunetit të japim selam përpara se të kërkojmë leje për të hyrë

Është prej sunetit të japim selam përpara se të kërkojmë leje për të hyrë

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju të cilët keni besuar, mos hyni në shtëpitë e huaja para kërkuar leje.” (En-Nur: 27) “E kur fëmijët tuaj të arrijnë moshën e pjekurisë, le të kërkojnë leje për…

Read More