Tagged: pasuri

Ruhuni nga këto pesë dukuri!

Transmetohet se Abdullah Ibn Umer Bin Hatabi ka thënë: “Isha ndër dhjetë muhaxhirët, kur erdhi i Dërguari i Allahut përpara nesh dhe na tha: “O...