Dobitë që ka adhurimi në jetën e besimtarit

Dobitë që ka adhurimi në jetën e besimtarit

Në Kuran përmenden ajete të shumta që flasin rreth dobive dhe gjurmëve që lë adhurimi në jetën e njeriut, dhe se devotshmëria dhe punët e mira janë shkak për kënaqësinë e tij në të dy…

Read More
A lejohet veshja e rrobave në të cilat ka vizatime të kafshëve apo njeriut?

A lejohet veshja e rrobave në të cilat ka vizatime të kafshëve apo njeriut?

Përgjigje: Nuk lejohet që muslimani të veshë rroba në të cilat ka vizatime kafshësh apo njerëzish, sepse është vërtetuar se Profeti, alejhi selam, ka thënë: “Melaiket nuk hyjnë në atë shtëpi ku ka vizatime (të…

Read More
Lejohet të përshëndetet personi që po lexon Kur’an dhe ai duhet të kthejë selamin

Lejohet të përshëndetet personi që po lexon Kur’an dhe ai duhet të kthejë selamin

Dijetarët kanë mendime të ndryshme për këtë çështje: disa e lejojnë, ndërsa disa e ndalojnë. Mendimi më i saktë është lejimi i përshëndetjes së lexuesit të Kur’anit, sepse nuk ka ardhur ndonjë argument që e…

Read More
Dy qëndrimet e njeriut para Allahut

Dy qëndrimet e njeriut para Allahut

“Robi qëndron para Allahut në dy raste, njërin në namaz dhe tjetri kur ta takojë Atë. Kush i jep hakun qëndrimit të parë, i lehtësohet i dyti, ndërsa kush e nënvlerëson qëndrimin e parë dhe…

Read More
Namazi është i nevojshem si uji dhe ajri në jetën e njeriut

Namazi është i nevojshem si uji dhe ajri në jetën e njeriut

Namazi nuk është diçka e lejuar si gjërat e jetesës, që kush do i vepron dhe nuk ka shpërblim për të, e kush i lë nuk ka gjynah për të. Por namazi është diçka e…

Read More