Tagged: Me ajetet e sures El Haxh

Me ajetet e sures El Haxh

5.O njerëz, nëse ju dyshoni në ringjalljen, mendoni si Ne ju kemi krijuar prej dheut, pastaj prej pikës së farës, pastaj prej droçkave të gjakut,...