6 porosi të arta Profetike

6 porosi të arta Profetike

Transmetohet prej Sahabiut të nderuar Ebu Dherr El Gifarij (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) se ka thënë: “Më porositi i dashuri im i afërt (pejgamberi Muhammed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të…

Read More