3 Kushtet që të plotesohet duaja

3 Kushtet që të plotesohet duaja

Pyetje: Njeriu bën dua (lutje) dhe nuk kapërgjigje? E All-llahu, subhanehu ue teala, ka thënë: “Më lutni Mua e Unë ju përgjigjem”. Si mundet kjo? Përgjigje: Falënderimi i takon All-llahut, azze ue xhel-le, paqa dhe…

Read More