Vlera e larjes dhe parfumosjes në ditën e Premte

Vlera e larjes dhe parfumosjes në ditën e Premte

Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Larja në ditën e xhumasë është vaxhib (obligim) për çdo musliman, si dhe misvaku dhe përdorimi i parfumit aq sa ka mundësi.” (Transmeton Muslimi dhe të tjerët) Po…

Read More
12 Gabime që nuk duhet t`i bësh Ditën e Premte

12 Gabime që nuk duhet t`i bësh Ditën e Premte

  1. Lënia që disa prej njerëzve i bëjnë namazit të xhuma apo shpërfillja që tregojnë ndaj tij. 2. Qëndrimi zgjuar deri natën vonë, gjë e cila bëhet shkak për mosfaljen në kohë të namazit…

Read More
Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e premte?

Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e premte?

  – Para se të ulemi në xhami e kemi obligim që të falim dy rekate . Argument për këtë është fjala e Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] të cilën e transmeton Ebu Katade ku…

Read More