Emrat e ditës së Kijametit

Emrat e ditës së Kijametit

Allahu i Madhëruar këtë ditë e përmend në Kuran me emra të ndryshëm. Më poshtë do të përmendim disa prej këtyre emrave të shoqëruar me argumentin përkatës: 1 – Ora. Allahu i Lartësuar thotë: “Ora…

Read More
Njerëzit më të urryer në Ditën e Gjykimit

Njerëzit më të urryer në Ditën e Gjykimit

Nga Xhabiri transmetohet se Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Njerëzit që dua më shumë prej jush dhe që do të jenë më afër meje Ditën e Gjykimit janë ata…

Read More
Tre veta, Zoti nuk do ti shikojë në Ditën e Gjykimit

Tre veta, Zoti nuk do ti shikojë në Ditën e Gjykimit

I Dërguari i Allahut (sal Allahu alejhi ue selem) ka thënë: “Tre veta, Allahu i Lartësuar nuk do ti shikojë në Ditën e Gjykimit: të pabindurin ndaj prindërve, gruan që krahasohet me burra dhe personin…

Read More
4 Etapat qe kalon jeta e njeriut

4 Etapat qe kalon jeta e njeriut

Imam Ibën Uthejmini (All-llahu e mëshiroftë!): “Dita e fundit (el jeumul akhira) është dita e Kiametit. Është quajtur me këtë emër, sepse nuk ka më ditë pas saj. Njeriu kalon në katër etapa: Etapa e…

Read More