Tagged: DËNIMET E MËKATEVE

DËNIMET E MËKATEVE

DËNIMET E MËKATEVE Prej dënimeve të mëkateve, mund të përmendim: Në librin e saktë të Buhariut transmetohet nga Semretu Bin Xhundub se Profeti (a.s) u...