Si arrihet pastrimi i shpirtit?

0
220

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, kushdo që e pastron shpirtin, do të shpëtojë.” Surja Esh-Shems, ajeti 9

Si arrihet pastrimi i shpirtit?

Pastrimi shpirtit arrihet:

-me teuhidin e Allahut të Lartësuar dhe largimin nga shirku

-me pasimin e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në aparencë dhe brendësi dhe largimin nga risitë në fe

-me moralet e larta, siç është raporti i mirë me krijesat dhe largimin nga çdo gjë që bie ndesh me këtë

-me lënien e mëkateve në përgjithësi dhe kryerjen e veprave vaxhib dhe mustehab.

Unejs Sheme

Subscribe