Si është mjekimi legjitim ndaj magjisë?

0
765

Allahu ju begatoftë! Pyetësi thotë: Shejh i nderuar, kush është mjekimi legjitim ndaj magjisë?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Mjekimi legjitim bëhet me anë të ajeteve kuranore siç është surja “El Fatiha”, “El Felek”, “En Nas” dhe me atë që ka ardhur në Sunet prej duave.

Po ashtu dhe me anë të lutjeve të lejuara me të cilat njeriu i lutet Zotit të tij.

Ky është mjekimi legjitim ndaj magjisë.

Fetaua nurun ala ed derb, audiokaseta me nr. (281)