Sa i lejohet personit i cili ka për të falur disa rekate namaz, të ecë që të arrij tek sutra?

Sa i lejohet personit i cili ka për të falur disa rekate namaz, të ecë që të arrij tek sutra?

Ai mund të ecë disa hapa aq sa nëse dikush e sheh nuk mendon se ai nuk është duke u falur, sepse veprimet të cilat janë të shumta e zhvlerësojnë namazin.

Shejh Albani-Allahu e mëshiroftë!
El-Huda ue en-Nur, 290.

You may also like...