Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen?

0
1682

Pyetja:Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen?

Përgjigja:Në qoftë së njeriu është në tulat bismil-lahin e thotë me zemër e jo me gjuhë, sepse thënia e bismil-lahit në abdes dhe gusul nuk është shumë e fuqishme (bazuar në argumente), ngase imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Nuk është vërtetuar asgjë (nga transmetimet) nga Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem në lidhje me çështjen e thënies bismil-lah para abdesit”.

Për këtë arsye elMuvefek, autori i elMugni dhe të tjerët (nga dijetaret) kanë pohuar së besmelja në abdes është sunet e nuk është vaxhib.

Shejh Muhamed ibën Salih, elUthejmin, Allahu e mëshiroftë!