A lejohet qe njeriu i cili kryente gjynahe te medha me pare, te behet imam i muslimaneve, pas pendimit te tij?

0
1877

A lejohet qe njeriu i cili kryente gjynahe te medha me pare, te behet imam i muslimaneve, pas pendimit te tij?

Pergjigjja: Pendimi i fshin gjynahet e kaluara dhe ai qe pendohet eshte si ai qe nuk ka gjynahe. Allahu i Lartesuar thote: ” Thuaju atyre qe mohuan, nese ata ndalojne (nga mosbesimi), do tu falen gjynahet e meparshme.” (El enfal: 38) dhe Profeti alejhi selam ka thene: ” Hyrja ne Islam i fshin gjynahet e meparshme dhe pendimi eleminon gjynahet qe ndodhen me pare.” (Muslimi).

Komisioni i dijetareve i perbere nga dijetaret:
Abdulaziz bin Baz
Abdulaziz Al Esh shejh
Beker ebu Zejd
Salih El feuzan
Abdullah bin Gudejan