A janë obligim mardhëniet intime ?

0
868

Është pyetur Ibn Tejmije (All-llahu e mëshiroftë):
Një burrë, bën durim (nuk kryen mardhënie) me gruan e tij një muaj apo dy muaj dhe ai nuk i afrohet asaj.
A ka bërë ai gjynah? dhe
A është kjo gjë, obligim “1″ për të?

Përgjigje :
E ka obligim burri që ta kënaqi gruan e tij, njëkohësisht, kjo është prej detyrimeve më të mëdha që ai ka ndaj gruas, bile kjo, është edhe më e madhe sesa ta ushqejë atë.

Mardhëniet intime, janë obligim, disa dijetarë kanë thënë:
Të paktën, një herë cdo katër muaj, ndërsa disa të tjerë kanë thënë: kjo,sipas epshit (së gruas) dhe mundësive (të burrit), ashtu sikurse e ushqen, sipas mundësive dhe kërkesave të saj dhe ky është mendimi më i saktë ndër dy mendimet.

All-llahu e din më së miri.

1. Që të mos rri kaq gjatë

Burimi:
Mexh`muatul Fetaua Li Shejkhil Islam Ibn Tejmijje (rahimehull-llah)
Vëllimi: 32. Fetua nr : 170