Çfarë duhet të bej ai që thyen betimin ndaj Zotit?

Disa muslimanë mendojnë (dhe besojnë) se shpagimi (el kefare) i thyerjes së betimit në Allahun është agjërimi i tri ditëve, por kjo nuk është e saktë. E sakta është se shpagimi i thyerjes së betimit në Allahun është që njeriu të zgjedhë një prej këtyre tri gjërave:

1. Ushqimi i dhjetë të varfërve.
2. Ose veshmbathja e dhjetë të varfërve.
3. Ose lirimi i një robit.

Ai që nuk mundet të plotësojë ndonjë prej këtyre tri pikave siç është rasti i të varfërit, ai agjëron tri ditë.

Ndërsa kush ka mundësi të ushqejë dhjetë të varfër, apo t’i veshmbathi ata, apo të lirojë një rob, por agjëron tri ditë me qëllim shpagimin e thyerjes së betimit, kjo atij nuk i pranohet.

Tefsiri sures El Maide shejh Ibën uthejmini
Fetaua el Lexhneh ed Daimeh vëll. 23

Read Previous

Si ta njohësh një njeri

Read Next

Si i largojnë gjynahet engjëjt prej njeriut?