Çfarë do të thotë dëshmia ‘la ilahe ila Allah’?

0
1266

Pyetje: Çfarë do të thotë dëshmia ‘la ilahe ila Allah’?

Përgjigje: Kjo do të thotë të pohosh se ‘askush nuk ka të drejtë të adhurohet përveç Allahut dhe se vetëm Allahu adhurohet me të drejtë’. Allahu nuk ka asnjë ortak i cili adhurohet, as nuk ka asnjë ortak që zotëron diçka.

Allahu thotë:

“Kjo është kështu, sepse Allahu është e Vërteta (i vetmi që meriton të adhurohet), kurse gjithçka që adhurohet përveç Tij, është e pavërteta (batil). Dhe pa dyshim, Allahu është më i Lartësuari dhe i Madhërishmi.“ 22:62

Imam Hafidh el-Hakemi (Allahu e mëshiroftë!)
Burimi: A´lam es-Sunnen al-Mashhurah faqe. 8