A prishet namazi nëse zbulohet ndonjë pjesë e trupit, mbulimi i së cilës është obligim në namaz?

A prishet namazi nëse zbulohet ndonjë pjesë e trupit, mbulimi i së cilës është obligim në namaz?
Këtë çështje mund ta përmbledhim në këtë mënyrë:
1. Nëse pjesa e trupit është zbuluar qëllimisht, sado qoftë masa e zbuluar, pak apo shumë dhe sado qoftë kohëzgjatja e zbulimit, pak apo shumë, atëherë namazi është i prishur.
2. Nëse pjesa e trupit nuk është zbuluar qëllimisht dhe masa e zbuluar e saj është pak, atëherë namazi nuk prishet.
3. Nëse pjesa e trupit nuk është zbuluar qëllimisht dhe është në masë të madhe, por kohëzgjatja e zbulimit është e shkurtër, atëherë namazi nuk prishet.
4. Nëse pjesa e trupit e zbuluar është në masë të madhe, por zbulimi nuk ishte i qëllimshëm dhe kohëzgjatja e zbulimit ishte e gjatë, siç mund ta kuptojë pas përfundimit të namazit apo në fund të tij, atëherë në një rast të tillë namazi konsiderohet i prishur.

Shejh El-Uthejmini – Allahu e mëshiroftë – në librin e tij: “Sherh el-mumti”

Read Previous

9 kushtet që duhet të plotesosh që të falesh namazin

Read Next

A lejohet veshja e rrobës së kuqe?